Zakęcie, Lubuskie

Obiekt | 81 549 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 81 549 zł
 • Miasto: Zakęcie
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 81 549 zł
 • Ulica: 36D
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 12 546 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21583X50547389
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-04 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 110w § 1 i 3 w związku z art. 111j § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz.1314 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ul. Dr. Pieniężnego 24, w pokoju nr 312 odbędzie się trzecia licytacja nieruchomości, należącej do zobowiązanego „DPV SERVICE" Sp. z o.o. w z/s w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 50/515, położonej w miejscowości Zakęcie nr 36d, gmina Otyń, stanowiącej grunt zabudowany o powierzchni 5 782m² w użytkowaniu wieczystym o funkcji produkcyjno-magazynowej, oznaczonym działką nr 234/1, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00020784/0.

Zgodnie ze zmianą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Otyń uchwalonej Uchwałą nr XXVI/145/01 Rady Gminy Otyń z dnia 05.02.2001r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otyń, zmienionej uchwałą nr XXX/175/05 i XLI/7/10 z 28.02.2010r. Rady Gminy Otyń, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym symbolem NQ: bezzbiornikowe składowisko odpadów w górotworze.

Wartość oszacowania wynosi 125 460,00 zł, zaś cena wywoławcza stanowi 65% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 81 549,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 12 546,00zł. Wadium składa się w gotówce w godzinach 9.30–10.30 w dniu licytacji albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny – Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielnej Górze. Wadium można także wpłacić na konto tut. organu egzekucyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank PolskiOddział Okręgowy Zielona Góra nr 12 1010 1704 0059 5913 9120 0000 (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego – do godziny 10.30 w dniu licytacji).

Zgodnie z art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8°°-12°°, można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Lubuskiego Urzędu Skarbowego w pokoju 312, a w dniu 29.01.2019r. będzie można oglądać ww. nieruchomość po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 660 558 130, 660 558 111.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

124 125 zł | 3 pokoje | 59,60 m2 | 2 piętro

 • cena: 124 125 zł
 • 2 083 za m2
Image things

Jawiszowice , Lubuskie

445 000 zł | 325,90 m2

 • cena: 445 000 zł
 • 1 365 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

190 000 zł | 108,00 m2

 • cena: 190 000 zł
 • 1 759 za m2