Tarnowskie Góry, Śląskie

Mieszkanie | 80 000 zł | 2 pokoje | 85,13 m2 | 1 piętro

- 75 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 80 000 zł
 • Miasto: Tarnowskie Góry
 • Powierzchnia: 85,13 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 940 zł
 • Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 9
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21579X50538021
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9 w Tarnowskich Górach.

Lokal mieszkalny nr 8 usytuowany jest na I piętrze połączonej z budynkiem frontowym oficynie. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju (pomieszczenia przechodnie ) oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica ).
- powierzchnia użytkowa lokalu: 85,13m2
mieszkanie: 64,04m2
piwnica: 21,09 m2
- udział we współwłasności: 584/10000

Budynek przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Oznaczenie nieruchomości w/g ewidencji gruntów i budynków: Księga Wieczysta nr GL1T/00051640/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, własność Gminy Tarnowskie Góry, działka nr 5014/54 o pow. 1413 m2 , obręb Tarnowskie Góry, AM - 1.

Forma zbycia: sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
21S - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
2KG1/2 – tereny ulic publicznych klasy głównej

Cena wywoławcza: 80.000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych )

W Wadium w wysokości 16.000,00zł należy wnieść do dnia 7.02.2019r. przelewem na rachunek:

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
ING Bank Śląski S.A.
Nr 68 1050 1230 1000 0090 3045 9466

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Miejskiego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu przelewem na podane konto bankowe uczestnika przetargu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz.U. z 2018r., poz. 2174).

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 40, o godz. 1100 .

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu przelewem na podane konto bankowe uczestnika przetargu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) potwierdzenie wpłaty wadium,
b) dowód tożsamości,
c)firmy lub spółki przystępujące do przetargu: wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej,
d)jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba: pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu
(osoby prawne - pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),
e) w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo
obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał zgodę drugiego małżonka do uczestnictwa
w przetargu zakupu nieruchomości,
f) jeżeli uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku
osobistego – winny jest do złożenia stosownego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku
osobistego.
Termin zawarcia aktu notarialnego ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby
na dzień przed ustaloną datą aktu notarialnego była zaksięgowana na rachunku bankowym Urzędu.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

Oględziny lokalu po telefonicznym uzgodnieniu na dzień przed podanym niżej terminem
15.01.2019r. (wtorek) godz. 900
22.01.2019r. (wtorek) godz. 1500

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższych informacji dot. przetargu udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2,
pokój nr 53 tel. 39-33-714.

Image things

Tarnowskie Góry , Śląskie

4 149 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 149 750 zł
 • 4 149 750 za m2