Tarnowskie Góry, Śląskie

Mieszkanie | 130 000 zł | 3 pokoje | 95,40 m2 | 2 piętro

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 130 000 zł
 • Miasto: Tarnowskie Góry
 • Powierzchnia: 95,40 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 363 zł
 • Ulica: Ks. Józefa Wajdy 3
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21578X50535679
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
zaprasza
do udziału w rokowaniach

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Ks. Józefa Wajdy 3
w Tarnowskich Górach

Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na II piętrze trzykondygnacyjnego budynku. Składa się
z kuchni, 3 pokoi, łazienki z wc i przedpokoju.
- powierzchnia użytkowa lokalu: 95,40 m2
- udział we współwłasności: 126/1000

Budynek przy ul. Ks. Józefa Wajdy 3 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i ewidencji gruntów i budynków:
Księga Wieczysta nr GL1T/00000369/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, własność Gminy Tarnowskie Góry, działka nr 162 o pow. 476 m2,, obręb Tarnowskie Góry, AM- 10.

Forma zbycia: sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
23S – MWUI – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone
w terminach:
I przetarg w dniu 29.05.2018r.
II przetarg w dniu 2.10.2018r.

Cena wywoławcza w I przetargu wynosiła: 130.000,00 złotych.

Burmistrz Miasta zaprasza osoby fizyczne i prawne zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości do składania do dnia 7.02.2019r. do godziny 1600 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego
w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach, pisemnych zgłoszeń w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta dotycząca nabycia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Ks. Józefa Wajdy 3 w Tarnowskich Górach – nie otwierać”.
Zgłoszenia powinny zawierać:
Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny trzy miesiące), pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot,
Datę sporządzenia zgłoszenia,
Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
Proponowaną cenę i sposób zapłaty,
Kserokopię wpłaty zaliczki pobieranej w celu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
Podpis zgłaszającego (osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych
winni przedstawić notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.

Zaliczkę w kwocie 26.000,00zł wnosi się do dnia 7.02.2019r. przelewem na rachunek:

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
ING Bank Śląski S.A.
Nr r-ku 68 1050 1230 1000 0090 3045 9466

Za dzień wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego.
Otwarcie zgłoszeń w obecności uczestników rokowań nastąpi w dniu 13.02.2019r. o godz. 1100
w pokoju nr 40 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r., poz. 2174).

Oferentom, których oferta nie zostanie przyjęta wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań przelewem na podane konto bankowe uczestnika rokowań. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli wyłoniony w rokowaniach nabywca uchyli się od podpisania aktu notarialnego. Zaliczka wpłacona przez nabywcę zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.

Termin zawarcia aktu notarialnego ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia nabywcy o zamknięciu rokowań.
Wpłata ceny wynegocjowanej w rokowaniach musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej - zgodnie z protokołem z przeprowadzonych rokowań, tak aby na dwa dni przed ustaloną datą aktu notarialnego była zaksięgowana na koncie Urzędu.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

Oględziny lokalu po telefonicznym uzgodnieniu na dzień przed podanym niżej terminem
23.01.2019r. (środa) godz. 900
31.01.2019r. (czwartek) godz. 1500

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z ważnych powodów.
Bliższych informacji dot. rokowań udziela się Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 53
tel. 39-33-714.

Image things

Tarnowskie Góry , Śląskie

4 149 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 149 750 zł
 • 4 149 750 za m2