Miedary, Śląskie

Obiekt | 246 500 zł | 626,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 246 500 zł
 • Miasto: Miedary
 • Powierzchnia: 626,20 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 394 zł
 • Ulica: 1 Maja 27
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 24 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21577X50533337
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-15 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE

ogłasza


że w dniu 21lutego2019r. o godzinie 10 00w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a, rozpocznie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Miedary (k.m. 1) określonej numerem ewidencyjnym działki 430/49 o pow. 0,4287 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 626,20 m2. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KW nr GL1T/00070570/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 246.500,00 zł.

Wadium: 24.500,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Miedarach przy ulicy 1 – go Maja 27, określona numerem ewidencyjnym działki 430/49 o powierzchni 0,4287 ha posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki jest równy. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 626,20 m2. Budynek jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną – szambo na działce i odgromową. Stan techniczny budynku jest zły. Budynek nadaje się do remontu. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka jest wolna od służebności. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy 1-go Maja. Działka jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak sieć energetyczna i wodociągowa. Brak kanalizacji w miejscowości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:

Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/569/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16.08.2006 r., miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Miedary, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 124 MNU, co oznacza tereny przeznaczone na cele mieszkalnictwa z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych w tym: usług zdrowia i opieki społecznej oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium
w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, działka nr …......, pow. ………… obr……….., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:

zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;

okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;

pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku działania przez pełnomocnika (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

W terminie wyznaczonym na podst. art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02.

Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Miedary oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

Image things

Miedary , Śląskie

220 000 zł | 626,20 m2

 • cena: 220 000 zł
 • 351 za m2