Aleksandrów Łódzki, Łódzkie

Obiekt | 160 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

B U R M I S T R Z
A L E K S A N D R O W A Ł Ó D Z K I E G O
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

Aleksandrów Łódzki
ul. Daszyńskiego Ignacego 109

1. Nieruchomość zabudowana, położona w północno-zachodniej części Aleksandrowa Łódzkiego, pomiędzy zabudową mieszkaniowo-usługową przy ulicy Daszyńskiego 109. Budynek garażowy- murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy wynoszącej 26m² i kubaturze ok. 81m³. Budynki gospodarcze- drewniane z elementami blachy trapezowej, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, o łącznej powierzchni zabudowy 109m² i kubaturze 262m³. Budynki w złym stanie technicznym. Gmina Aleksandrów Łódzki nie posiada dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej zabudowy tej działki oraz przyłączy mediów. Nieruchomość jest ogrodzona częściowo fragmentem od strony południowej. Media-energia elektryczna, wodociąg, gazociąg dojazd- drogą asfaltową.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki działka o nr ewid. gruntów 21/5, obręb A-1 Aleksandrów Łódzki położona jest w terenie o symbolu: 1MNu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, dla którego plan ustala
-przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej;
-dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające : nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i towarzyszącej z nim zawartą całość architektoniczną, stanowiące maksimum 40% całkowitej powierzchni zabudowy.
Szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa pełny wypis i wyrys z obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
4. Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.
5. Przetarg odbędzie się 19 lutego 2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (mała sala w Biurze Rady lub sala ślubów).
6. Poprzedni przetarg ogłoszono18.12.2018r.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką lub przelewem do 12 lutego 2019r. w kasie tut .Urzędu lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 12 lutego 2019 roku.
8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
9. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2014r. od podatku od towarów i usług.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
a) w przypadku osób fizycznych dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oferenta, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne lub potwierdzone przez notariusza,
b) w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwa oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.
11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie najpóźniej w terminie do 26 lutego 2019r., płatna w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy nr 64878000070000023110000008, potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do tut. Urzędu, pok. 112.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić na zasadach określonych ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie ogólnokrajowej, regionalnej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pokój 112, tel. 042/270 03 54.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Image things

Łódź , Bałuty

140 000 zł | 47,80 m2

  • cena: 140 000 zł
  • 2 929 za m2
Image things

Kruszyn , Łódzkie

44 250 zł | 95,00 m2

  • cena: 44 250 zł
  • 466 za m2
Image things

Łódź , Polesie

135 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 135 000 za m2