Warszawa, Mokotów

Mieszkanie | 366 579 zł | 2 pokoje | 49,66 m2

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 366 579 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 49,66 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 7 382 zł
 • Ulica: Racławicka 36
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 35 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21568X50512259
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-01 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 21 stanowiącego odrębną nieruchomość,
położonego przy ul. Racławickiej 36 w Warszawie, o powierzchni 49,66 m², dla
którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00149302/4 wraz z przynależnymi
prawami, w tym prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się
budynek w udziale 12/1000 i ruchomościami. Minimalna cena sprzedaży to kwota
366 579,00 zł netto (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy
pięćset siedemdziesiąt dziewięć, zero groszy). Oferent
zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie
35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy, zero groszy). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2019 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska
100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi
(decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05
lutego 2019 roku w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul.
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w Sali
nr A14 o godz. 12:25. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (wraz z
operatami szacunkowymi oraz oszacowaniami wartości poszczególnych składników) i
regulamin - warunki przetargu dostępne są do wglądu: w Kancelarii syndyka ul.
Kotsisa 2/4 lok. 14 w Warszawie tel. 22 6145288 oraz w aktach sprawy sygn. aktX GUp 499/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X
Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul.
Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Image things

Warszawa , Włochy

30 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 30 000 za m2
Image things

Warszawa , Białołęka

487 500 zł | 104,41 m2

 • cena: 487 500 zł
 • 4 669 za m2
Image things

Warszawa , Bielany

309 750 zł | Kawalerka | 51,28 m2 | 3 piętro

 • cena: 309 750 zł
 • 6 040 za m2