Grudziądz, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 329 940 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu z siedzibą przy Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, pokój 21, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Akacjowa 17, 86-300 Grudziądz, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00025375/1.

Suma oszacowania wynosi 494 906,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 329 940,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 47 1020 5040 0000 6502 0025 6123.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu mieszczącym się pod adresem: Sikorskiego 19/23, Grudziądz, 86-300 Grudziądz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dorota Lipniewska

Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

262 670 zł | 1,00 m2

  • cena: 262 670 zł
  • 262 670 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

96 000 zł | 3 pokoje | 57,94 m2 | Parter

  • cena: 96 000 zł
  • 1 657 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

83 250 zł | 2 pokoje | 36,60 m2

  • cena: 83 250 zł
  • 2 275 za m2