Rokietnica, Wielkopolskie

Dom | 54 750 zł | 59,77 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Szulc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2019 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Letniskowa ,Cerekwica, 62-090 Rokietnica, dla której SĄD REJONOWY SZAMOTUŁY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00038102/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem letniskowym, o pow. użytkowej 59,77m2, stanowiąca działkę o nr ewidencyjnym 135/59, o powierzchni 0,0376 ha, położona przy ul. Letniskowej w miejscowości Cerekwica, gmina Rokietnica, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1A/00038102/9.

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki - nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001 lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

Komornik Sądowy

Image things

Koło , Wielkopolskie

102 851 zł | 4 pokoje | 62,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 102 851 zł
  • 1 651 za m2
Image things

Chwalimie , Wielkopolskie

26 500 zł | 153,00 m2

  • cena: 26 500 zł
  • 173 za m2
Image things

Bukowo , Wielkopolskie

49 667 zł | 3 pokoje | 78,15 m2 | Parter

  • cena: 49 667 zł
  • 636 za m2