Michałowice, Mazowieckie

Dom | 4 137 000 zł | 214,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 52, 05-816 Michałowice-Wieś, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00031191/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr ew. 218, 253, 255 o łącznej powierzchni 2,27 ha. Działka gruntu nr ew. 218 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 169,0 m(2), powierzchni użytkowej 214,20 m(2). Działka gruntu nr ew. 218 ma kształt regularny, prostokątny. Powierzchnia działki wynosi 2,19 ha. Działki gruntu nr ew. 253 i 255 mają kształt wąskich prostokątów. Powierzchnie działek wynoszą odpowiednio : 0,01 ha i 0,07 ha. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30.10.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru " Michałowice"- Wieś część II, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w przeważającej części na terenie oznaczonym na planie mapy symbolami: MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, częściowo na terenie US- teren sportu i rekreacji oraz na terenie oznaczonym ZN - teren zieleni . Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. przestał obowiązywać art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 09.09.2000 r. podatku od czynności cywilnoprawnych. W/w przepis stanowił, że nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. W chwili obecnej nabywca zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie podatek od zakupu nieruchomości w drodze licytacji w wysokości 2%. Zgodnie z art. 305§1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Suma oszacowania wynosi 5 516 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 137 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 551 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V . Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dorota Kozanecka

Image things

Mińsk Mazowiecka , Mazowieckie

290 925 zł | 1,00 m2

  • cena: 290 925 zł
  • 290 925 za m2
Image things

Warszawa , Ursus

492 000 zł | 4 pokoje | 110,42 m2

  • cena: 492 000 zł
  • 4 456 za m2
Image things

Gostynin , Mazowieckie

71 402 zł | 3 pokoje | 51,23 m2 | 1 piętro

  • cena: 71 402 zł
  • 1 394 za m2