Konstancin-Jeziorna, Mazowieckie

Dom | 2 876 475 zł | 264,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Od Lasu 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00005886/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość dz. ew. nr 80 o powierzchni 1647m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o charakterze rezydencjonalnym, piętrowym, podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy ok. 238mkw i łącznej powierzchni ok. 497,64mkw, na którą składają się: powierzchnia części mieszkalnej ok. 264,40mkw, powierzchnia podpiwniczenia wykorzystywanego na cele rekreacyjne ok.174,90mkw, garaż ok. 36mkw, ogród zimowy ok. 22,34mkw. Budynek wykończony w wysokim standardzie i w bardzo dobrym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 3 835 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 876 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 383 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 79 10201026 0000 1602 0164 7536.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Konstancin-Jeziorna , Mazowieckie

261 507 zł | 2 pokoje | 55,41 m2 | 1 piętro

  • cena: 261 507 zł
  • 4 719 za m2
Image things

Konstancin-Jeziorna , Mazowieckie

1 160 000 zł | 297,00 m2

  • cena: 1 160 000 zł
  • 3 906 za m2