Turek, Wielkopolskie

Obiekt | 340 500 zł | 477,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Edyta Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Polna 4A, 62-700 Turek, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00044551/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Turek B, pod adresem: Turek, ul. Polna 4A, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Turku numerem ewidencyjnym 827/3, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00044551/6, stanowiącej własność dłużnika: Spółdzielnia Usług Poligraficznych w likwidacji w Turku Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta, w strefie charakteryzującej się zabudową produkcyjną i przemysłową. Położona jest na działce gruntu w kształcie wieloboku, zagospodarowanej, na terenie płaskim (ogrodzenie, oświetlenie, grunt częściowo utwardzony). Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz. Dojazd do nieruchomości drogą częściowo asfaltową, częściowo utwardzoną płytami betonowymi, o nieuregulowanym stanie prawnym. W granicach nieruchomości znajduje się posadowiony w latach 90tych budynek administracyjno-socjalno-warsztatowy, jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony, o pow. zab. 565,5m2 i pow. użytkowej 477,9m2. Budynek nieocieplony, w ogólnie dobrym stanie technicznym (remontu wymaga stolarka okienna i elewacja), niski standard wykończenia i wyposażenia. Doprowadzone instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna oraz ogrzewanie gazowe z sieci publicznej. Na działce znajduje się także budynek wiaty murowanej z lat 90tych o pow. zab. 31,5m2 i pow. użytkowej 25,10m2. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się siedziba PGKiM Sp z o.o. w Turku wraz z jego budynkami składowo-magazynowymi, firmy transportowe, hurtownie, garaże oraz tereny zakładu przemysłowego Miranda. Nieruchomość pozostaje obciążona prawem użytkowania, ustanowionym na mocy notarialnego oświadczenia woli na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (akt notarialny Rep. A5411/2006 z dnia 08-11-2006). Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona nr 827/3 znajduje się na terenie o symbolu przeznaczenia 10UP - tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość leży na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.

Suma oszacowania wynosi 454 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Kalisz 86 1020 2212 0000 5702 0352 8650.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kalisz , Wielkopolskie

100 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 100 500 zł
  • 100 500 za m2
Image things

Leszno , Wielkopolskie

138 112 zł | 3 pokoje | 63,24 m2 | 1 piętro

  • cena: 138 112 zł
  • 2 184 za m2
Image things

Sieraków , Wielkopolskie

147 734 zł | 1,00 m2

  • cena: 147 734 zł
  • 147 734 za m2