Wejherowo, Pomorskie

Mieszkanie | 83 700 zł | Kawalerka | 26,10 m2 | 3 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Świeczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-01-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny poł. na III piętrze budynku w klatce "A", składający się z pokoju z wnęką kuchenną i łazienki, o pow.użytkowej 26,10 m2 ,
należącej do dłużnika:
położonej: 84-200 Wejherowo, ul. Necla 10/M26, Wejherowo,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00076234/9, 226/100000 udziału w nieruchomości wspólnej o nr Kw GD1W/00068010/4, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 111 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 700,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 160,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O/Wejherowo 86 10201912 0000 9602 0011 8232 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy w Pucku, przy ul. 1 Maja 15 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
dr Jarosław Świeczkowski

Image things

Wejherowo , Pomorskie

104 175 zł | Kawalerka | 29,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 104 175 zł
  • 3 508 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

298 500 zł | 155,70 m2

  • cena: 298 500 zł
  • 1 917 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

312 750 zł | 196,64 m2

  • cena: 312 750 zł
  • 1 590 za m2