Kluczbork, Opolskie

Obiekt | 357 067 zł | 453,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy , 46-200 Kluczbork, pokój 12, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Podwin, położonej przy ul.Katowicka 14, 46-200 Kluczbork, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00056594/7.

Suma oszacowania wynosi 535 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 357 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. I/O Kluczbork 36 1240 1662 1111 0000 2663 1435.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku mieszczącym się pod adresem: , Kluczbork, 46-200 Kluczbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Leszczyński

Image things

Kluczbork , Opolskie

257 901 zł | 1,00 m2

  • cena: 257 901 zł
  • 257 901 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

167 931 zł | 60,93 m2

  • cena: 167 931 zł
  • 2 756 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

120 912 zł | 59,46 m2

  • cena: 120 912 zł
  • 2 034 za m2