Gdynia, Pomorskie

Lokal użytkowy | 450 000 zł | 138,19 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój W21, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: położonego przy ul. Chylońska 230/8, 81-016 Gdynia, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00074120/4.
Opis nieruchomości:
Udział właściciela lokalu nr LU8 we współwłasności nieruchomości, z której lokal ten został wydzielony wynosi 435/10000. Lokal nr LU8 został wydzielony z KW nr GD1Y/00032875/5. Lokal użytkowy oznaczony nr LU8 jest lokalem jednopoziomowym zlokalizowanym na parterze budynku, z samodzielnym wejściem, usytuowanym od zachodniej strony (tj. od zaplecza budynku). Brak dojazdu do lokalu, możliwe jest tylko dojście. Lokal wg KW składa się z: części usługowej, korytarza, zaplecza, przedsionka i wc o powierzchni użytkowej 138,19 m2 oraz pomieszczenia przynależnego do lokalu: korytarza na parterze budynku o pow. 8,60 m2. Rękojmia powinna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość we wtorki i środy od godz.18:00 do godz.19:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Suma oszacowania wynosi 600 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 450 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 74 10901102 0000 0001 3079 5026.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
19.02.2019 - 05.03.2019 18:00 - 19:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wiesława Sokólska

Image things

Gdynia , Śródmieście

536 775 zł | Kawalerka | 53,10 m2 | 15 piętro

  • cena: 536 775 zł
  • 10 109 za m2
Image things

Gdynia , Dąbrowa

340 000 zł | 44,35 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 7 666 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

190 500 zł | 3 pokoje | 54,78 m2 | Parter

  • cena: 190 500 zł
  • 3 478 za m2