Wałcz, Zachodniopomorskie

Obiekt | 257 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, Ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz, pokój 10, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Zdbice , 78-600 Wałcz, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/00040041/5.

Suma oszacowania wynosi 386 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 257 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK SA II Oddział w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grzegorz Wołodkowicz

Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

126 667 zł | 4 pokoje | 72,21 m2 | 2 piętro

  • cena: 126 667 zł
  • 1 754 za m2
Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

87 533 zł | Kawalerka | 56,60 m2 | 2 piętro

  • cena: 87 533 zł
  • 1 547 za m2
Image things

Wałcz , Zachodniopomorskie

30 667 zł | 32,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 30 667 zł
  • 944 za m2