Jeżyce, Jeżyce

Obiekt | 164 588 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukasz Sowa Zastępca Komornika Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny, Gen. Andersa 17, 75-950 , pokój 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Edward Grabowski, położonej przy , 76-150 Jeżyce, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00017722/3.

Suma oszacowania wynosi 219 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 164 587,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 945,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 97102027910000750201935113.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie mieszczącym się pod adresem: Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Sowa Zastępca Komornika Karol Cygert

Image things

Roszków , Wielkopolskie

120 000 zł | 96,00 m2

  • cena: 120 000 zł
  • 1 250 za m2
Image things

Łobżenica , Wielkopolskie

233 527 zł | 285,78 m2

  • cena: 233 527 zł
  • 817 za m2
Image things

Chocicza , Wielkopolskie

52 556 zł | Kawalerka | 41,82 m2 | Parter

  • cena: 52 556 zł
  • 1 257 za m2