Pozezdrze, Warmińsko-Mazurskie

Garaż | 3 967 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej przy Harsz 77, 11-610 Pozezdrze, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą o numerze OL2G/00013460/8.

Suma oszacowania wynosi 5 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 966,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 595,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Pisz 90102047530000080200060111.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agata Kowalewska

Image things

Mrągowo , Warmińsko-Mazurskie

130 000 zł | 3 pokoje | 52,33 m2 | 3 piętro

  • cena: 130 000 zł
  • 2 484 za m2
Image things

Jeziorany , Warmińsko-Mazurskie

93 000 zł | 2 pokoje | 41,90 m2

  • cena: 93 000 zł
  • 2 220 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

2 206 125 zł | 3 222,92 m2

  • cena: 2 206 125 zł
  • 685 za m2