Skierniewice, Łódzkie

Mieszkanie | 82 500 zł | 2 pokoje | 37,00 m2 | 1 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2019 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika położonego przy ul.Mszczonowska 23/6, 96-100 Skierniewice, dla którego Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej KW brak.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow.37,00m2 składającego się się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położony na II kondygnacji w budynku wielorodzinnym. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska o pow. 3,29m2.

Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00 zł.+1,20zł tytułem przelewu pieniędzy.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach 62 1020 4580 2011 0000 2034 8717 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz Czerwiński

Image things

Sieradz , Łódzkie

201 845 zł | 174,82 m2

  • cena: 201 845 zł
  • 1 155 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

100 000 zł | 33,66 m2 | Parter

  • cena: 100 000 zł
  • 2 971 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

2 500 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 500 000 zł
  • 2 500 000 za m2