Giżycko, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 108 098 zł | 2 pokoje | 39,90 m2 | 2 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Giżycku


Marek Wądołowski zastępca asesor Bohdan Makowski


Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Giżycko, 11-500 Giżycko


tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43


Sygnatura: Km 1409/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski zastępca asesor Bohdan Makowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy Warszawska 28, 11-500 Giżycko, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Osiedle XXX-Lecia 3/34, 11-500 Giżycko, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1G/00040747/5.


Suma oszacowania wynosi 144 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 097,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 413,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 69 12405787 1111 0000 5759 9391.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek Wądołowski zastępca asesor Bohdan MakowskiImage things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

918 750 zł | 1 487,80 m2

  • cena: 918 750 zł
  • 618 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

556 628 zł | 1,00 m2

  • cena: 556 628 zł
  • 556 628 za m2
Image things

Giżycko , Warmińsko-Mazurskie

1 013 888 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 013 888 zł
  • 1 013 888 za m2