Chełm, Lubelskie

Dom | 804 600 zł | 499,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu


Bartosz Kryj


Kancelaria Komornicza, K.K. Baczyńskiego 2, Olkusz, 32-300 Olkusz


tel. 32/726-12-50 / fax. 32/748-12-79


Sygnatura: KM 2011/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Bartosz Kryj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z siedzibą przy Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, pokój A-54, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Chełm Kol. Grabie 47/32-340, 32-300 Wolbrom , dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/00034439/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość Gruntowa składająca się z działek gruntu o nr ewidencyjnych 28/8, 28/9 o łącznej powierzchni 1,0239 ha . Na działce o nr ew. 28/8 (pow. gruntu 6136m2) posadowiony jest budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. użytkowej 499,03m2.
Działka o nr ew. 28/9 (pow. gruntu 4103m2) niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona w przyłacza infrastruktury technicznej.


Suma oszacowania wynosi 1 072 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 804 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao SA 16124049401111001025838474.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Bartosz KryjImage things

Chełm , Lubelskie

196 575 zł | 120,00 m2

  • cena: 196 575 zł
  • 1 638 za m2