Sianów, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 110 472 zł | 3 pokoje | 81,15 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie


Karol Cygert


Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140/319, Koszalin, 75-613 Koszalin


tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91


Sygnatura: Km 4035/16


www.koszalin-komornik.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2019 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17/Sala 4a, 75-950 Koszalin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Spokojna 9A/6, 76-004 Sianów, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00110194/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest lokalu mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 67,29 m2 – do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne komórki 9A/06 o powierzchni 13,86 m2


Suma oszacowania wynosi 147 296,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 472,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 729,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bałtycki Bank Spółdzielczy 65 8566 0003 0600 7294 2005 0001.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Karol CygertImage things

Wierzchowo , Zachodniopomorskie

3 500 zł | 138,00 m2

  • cena: 3 500 zł
  • 25 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

1 035 225 zł | 468,20 m2

  • cena: 1 035 225 zł
  • 2 211 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

402 750 zł | 175,73 m2

  • cena: 402 750 zł
  • 2 292 za m2