Harsz, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 34 387 zł | 2 pokoje | 48,10 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Giżycku


Agata Kowalewska


Kancelaria Komornicza, ul. Krzywa 2, Węgorzewo, 11-600 Węgorzewo


tel. 874273227 / fax.


Sygnatura: Km 529/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku z siedzibą przy ul. Warszawska 28, 11-500 Giżycko, pokój 1, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Harsz 77, 11-610 Pozezdrze, dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą o numerze OL2G/00013740/5.


Suma oszacowania wynosi 51 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 386,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 158,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Pisz 90102047530000080200060111.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Giżycku mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 28, Giżycko, 11-500 Giżycko.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Agata Kowalewska  • cena: 626 117 zł
  • 626 117 za m2
Image things

Mrągowo , Warmińsko-Mazurskie

638 534 zł | 736,60 m2

  • cena: 638 534 zł
  • 867 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

2 206 800 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 206 800 zł
  • 2 206 800 za m2