Kluczbork, Opolskie

Mieszkanie | 109 725 zł | 4 pokoje | 86,30 m2 | 2 piętro

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku


Krzysztof Leszczyński


Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16-18, Kluczbork, 46-200 Kluczbork


tel. 77 418 26 46 / fax.


Sygnatura: Km 249/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy , 46-200 Kluczbork, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul.Ossowskiego 37G/5, 46-203 Kluczbork, dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00069551/8.


Suma oszacowania wynosi 146 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 725,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. I/O Kluczbork 36 1240 1662 1111 0000 2663 1435.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku mieszczącym się pod adresem: , Kluczbork, 46-200 Kluczbork.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Krzysztof LeszczyńskiImage things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

62 250 zł | 38,00 m2

  • cena: 62 250 zł
  • 1 638 za m2
Image things

Izbicko , Opolskie

87 000 zł | 2 pokoje | 54,80 m2 | Parter

  • cena: 87 000 zł
  • 1 588 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

300 000 zł | 345,40 m2

  • cena: 300 000 zł
  • 869 za m2