Krośniewice, Łódzkie

Dom | 127 500 zł | 119,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy


Mateusz Miszczak


Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca, 99-100 Łęczyca


tel. 242779289 / fax. 242779289


Sygnatura: Km 1077/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy z siedzibą przy , 99-100 Łęczyca, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Paderewskiego 11, 99-340 Krośniewice, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1Y/00020309/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 894m2, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 548, zabudowana parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 119,3m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 51,7m2.


Suma oszacowania wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 64 1600 1462 1839 7364 0000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mateusz MiszczakImage things

Krośniewice , Łódzkie

27 000 zł | 33,70 m2

  • cena: 27 000 zł
  • 801 za m2
Image things

Krośniewice , Łódzkie

113 333 zł | 119,30 m2

  • cena: 113 333 zł
  • 950 za m2