Lublin, Lubelskie

Obiekt | 808 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Bogusław Popkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-02-2019 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny, ul. Konrada Wallenroda 4D, 20-607 , pokój XXII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Orłowskiego 1A-1D, 20-442 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00034931/0.

Suma oszacowania wynosi 1 212 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 808 333,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 121 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywności SA 26203000451110000001713530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny, ul. Konrada Wallenroda 4D, 20-607 Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bogusław Popkiewicz

Image things

Lublin , Lubelskie

83 775 zł | 16,70 m2

  • cena: 83 775 zł
  • 5 016 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

119 250 zł | Kawalerka | 28,10 m2 | 4 piętro

  • cena: 119 250 zł
  • 4 244 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

3 002 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 002 400 zł
  • 3 002 400 za m2