Sokołów Podlaski, Mazowieckie

Obiekt | 934 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z siedzibą przy Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Szkolna ,Skibniew Podawce, 08-300 Sokołów Podlaski, dla której SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1P/00035729/8.
Opis nieruchomości:
UWAGA !! w/w ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć 23 % VAT nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem sali weselnej oraz budynkiem hotelowo - mieszkalnym na którą składa się działka 13/4 o pow. 0,8592 ha położona w miejscowości Skibniew Podawce, gm. Sokołów Podlaski,

Suma oszacowania wynosi 1 402 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 934 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 140 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 66 10204476 0000800200220368 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Laura Pietrasiak vel Olszewska

Image things

Wołomin , Mazowieckie

132 750 zł | 2 pokoje | 45,64 m2 | 3 piętro

  • cena: 132 750 zł
  • 2 909 za m2
Image things

Warszawa , Włochy

1 200 000 zł | 578,40 m2

  • cena: 1 200 000 zł
  • 2 075 za m2
Image things

Ostrów Mazowiecka , Mazowieckie

292 667 zł | 183,00 m2

  • cena: 292 667 zł
  • 1 599 za m2