Sokołów Podlaski, Mazowieckie

Obiekt | 934 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z siedzibą przy Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Szkolna ,Skibniew Podawce, 08-300 Sokołów Podlaski, dla której SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1P/00035729/8.
Opis nieruchomości:
UWAGA !! w/w ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć 23 % VAT nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem sali weselnej oraz budynkiem hotelowo - mieszkalnym na którą składa się działka 13/4 o pow. 0,8592 ha położona w miejscowości Skibniew Podawce, gm. Sokołów Podlaski,

Suma oszacowania wynosi 1 402 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 934 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 140 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 66 10204476 0000800200220368 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Laura Pietrasiak vel Olszewska

Image things

Nowy Dwór Mazowiecki , Mazowieckie

29 864 267 zł | 33 826,00 m2

  • cena: 29 864 267 zł
  • 883 za m2
Image things

Pruszyn Pieńki , Mazowieckie

754 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 754 667 zł
  • 754 667 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

10 806 zł | 16,10 m2

  • cena: 10 806 zł
  • 671 za m2