Czarny Las, Mazowieckie

Mieszkanie | 296 250 zł | 116,00 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki


ul. Garbarska 17/1


05-825 Grodzisk MazowieckiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  
nr KW WA1G/00069137/8
KM 2457/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-03-2019r.r. o godz. 10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14w sali nr 1,     
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego   
należącego  do dłużnika:
położonego: 05-825 Czarny Las, ul. Sumakowa 7 D, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00069137/8   [NKW: WA1G/00069137/8]


 Nieruchomość lokalowa  nr D przeznaczona na cele mieszkalne usytuowana w budynku wielorodzinnym , 4- , lokalowym, zrealizowanym w zabudowie szeregowej murowanym, położonym w miejscowości Czarny Las przy ul. Sumakowej 7. Lokalizacja ta odpowiada północno-wschodnim rejonom miejscowości Czarny Las.
 Wraz z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział 1160/4710 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności nieruchomości gruntowej oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłacznie do użytku właścicieli lokal. Nieruchomośc wspólna stanowi dz. ew. 37/28 o pow. 1804 m2.połozona w gminie Grodzisk Mazowiecki obręb Czarny Las 0006. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00063764/0.
Wg § 6.1 Aktu Notarialnego Rep. A 5932/2010 z dnia 27-07-2010 r każdoczesnemu właścicielowi lokalu D przy  ul. Sumakowej 7 w Czarnym Lesie przysługuje prawo do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z części nieruchomości wspólnej - działki nr ewid. 37/28 przylegającej z przodu, z tytłu i z boku do lokalu D.
Przeznaczenie szacowanej nieruchomości, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 473/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25-01-2017 r dla części wsi Czarny Las - 3 MNi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  intensywnej.


Suma oszacowania wynosi 395 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     296 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny  przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Łosice , Mazowieckie

203 250 zł | 117,37 m2

  • cena: 203 250 zł
  • 1 732 za m2
Image things

Węgrów , Mazowieckie

125 133 zł | 4 pokoje | 72,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 125 133 zł
  • 1 731 za m2
Image things

Przasnysz , Mazowieckie

294 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 294 750 zł
  • 294 750 za m2