Gdańsk, Pomorskie

Mieszkanie | 216 000 zł | 3 pokoje | 46,24 m2 | 4 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku


Marek Cichosz


Kancelaria Komornicza, Jaśkowa Dolina 6, Gdańsk, 80-252 Gdańsk


tel. 587650825 / fax. 587650825


Sygnatura: KM 3316/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Marek Cichosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A88, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Orłowska 9a/20, 80-333 Gdańsk, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00222625/2.


Suma oszacowania wynosi 288 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 216 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 78 10201811 0000 0602 0175 1858.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
24.01.2019 - 07.02.2019 10:00 - 14:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marek CichoszImage things

Gdańsk , Strzyża

190 193 zł | 36,57 m2

  • cena: 190 193 zł
  • 5 201 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

148 582 zł | 2 pokoje | 49,60 m2 | Parter

  • cena: 148 582 zł
  • 2 996 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

81 485 zł | Kawalerka | 30,33 m2 | 3 piętro

  • cena: 81 485 zł
  • 2 687 za m2