Wejherowo, Pomorskie

Mieszkanie | 60 750 zł | 3 pokoje | 73,90 m2

- 85 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie


Edmund Fudalewski


Kancelaria Komornicza, ul. Sienkiewicza 2E, Wejherowo, 84-200 Wejherowo


tel. 586722253 / fax. 586722151


Sygnatura: Km 724/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2019 o godz. 11:30 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 12, 84-100 Puck, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Anna Zasowska, Przemysław Zasowski, położonej przy ul. 12-go Marca 248/6, 84-200 Wejherowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00046029/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomść stanowi jednopoziomowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 73,9 m2 oraz udział 123/100 udziału w nieruchomości wspólnej o nr KW GD1W/00033541/1, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku w oficynie, składa się z czterech pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki i przedpokoju.


Suma oszacowania wynosi 81 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Edmund Fudalewski
Image things

Wejherowo , Pomorskie

177 900 zł | 2 pokoje | 58,50 m2 | 2 piętro

  • cena: 177 900 zł
  • 3 041 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

234 333 zł | 79,60 m2

  • cena: 234 333 zł
  • 2 944 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

62 667 zł | 2 pokoje | 43,19 m2 | 1 piętro

  • cena: 62 667 zł
  • 1 451 za m2