Warszawa, Włochy

Dom | 588 300 zł | 143,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymdla m. st. Warszawy Bogusław Klimaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2019 o godz. 11:45w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska  82, 00-517 Warszawa, pokój 310,


odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), murowanym, dwupiętrowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 143,90  m2należącej  do dłużnika: położonej: 02-480 Warszawa, ul.Łamana 7/44 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA5M/00467617/1 oraz udziału 10/560 w nieruchomości wspólnej stanowiącej drogę dojazdową, należącego do dłużnika Joanny Ryszardy Krawczyk dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerzeKW WA5M/00467186/0.

Suma oszacowania wynosi 784 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 588 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 78 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:


PKO BP S.A. Oddział 2 w Warszawie 79 1020 1026 0000 1102 0198 5050

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska  82, Warszawa, 00-517 Warszawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Image things

Warszawa , Włochy

30 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 30 000 za m2
Image things

Warszawa , Włochy

30 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 30 000 zł
  • 30 000 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Północ

20 250 zł | 11,50 m2

  • cena: 20 250 zł
  • 1 761 za m2