Piastoszyn, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 14 700 zł | 54,60 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tucholi


Małgorzata Wolny


Kancelaria Komornicza, Sępoleńska 7, 89-500 Tuchola


tel. 523342810 / fax. 523342810


Sygnatura: Kmp 50/09


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: . ., położonego przy ul.Krótka 4/4,Piastoszyn, 89-506 Kęsowo, dla którego Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1T/00029065/6.


Suma oszacowania wynosi 19 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Małgorzata Wolny
  • cena: 96 450 zł
  • 1 321 za m2
Image things

Toruń , Podgórz

70 000 zł | 2 pokoje | 32,80 m2 | Parter

  • cena: 70 000 zł
  • 2 134 za m2
Image things

Toruń , Podgórz

160 000 zł | 71,31 m2

  • cena: 160 000 zł
  • 2 244 za m2