Lębork, Pomorskie

Mieszkanie | 48 333 zł | 3 pokoje | 80,84 m2

- 84 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lęborku


Romualda Włodarczyk-Trojan


Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork


tel. 598622915 / fax. 598622915


Sygnatura: Kmp 50/10


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2019 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny, ul.Przyzamcze 2, 84-300 Lębork, pokój 7, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul.Kossaka 10/4, 84-300 Lębork, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/00019478/0.


Suma oszacowania wynosi 72 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Romualda Włodarczyk-TrojanImage things

Lębork , Pomorskie

180 000 zł | 101,03 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 1 782 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

99 000 zł | 53,49 m2

  • cena: 99 000 zł
  • 1 851 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

81 000 zł | 2 pokoje | 41,71 m2

  • cena: 81 000 zł
  • 1 942 za m2