Wolsztyn, Wielkopolskie

Dom | 244 650 zł | 124,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie


Dawid Wątrucki


Kancelaria Komornicza, Doktora Kocha 39A, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn


tel. 684114124 / fax. 684141076


Sygnatura: Km 1554/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Dawid Wątrucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie z siedzibą przy Adama Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn, pokój 15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Lipowa 46, 64-200 Wolsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00002622/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - działka nr 818 o powierzchni 0,25 ha w kształcie regularnego prostokąta zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej bez piwnicy 124m2 wraz z towarzyszącą zabudową w postaci obiektu garażowo-gospodarczego o pow. 70m2; działka uzbrojona w sieć wodociągową, elektryczną, gazową bez podłączenia do instalacji kanalizacyjnej (zbiornik bezodpływowy); budynek oddany do użytkowania w latach 70-tych


Suma oszacowania wynosi 326 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 21 2030 0045 1110 0000 0301 0510.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mieszczącym się pod adresem: Adama Mickiewicza 2, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Dawid WątruckiImage things

Wolsztyn , Mazowieckie

128 333 zł | 126,00 m2

  • cena: 128 333 zł
  • 1 019 za m2