Lewin Brzeski, Opolskie

Dom | 43 267 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
30 stycznia 2019 r. o godz. 12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do dłużnika, położonej w gminie Lewinie Brzeskim, Ptakowice 31, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00027264/5, składającą się z jednej działki nr 286 z arkusza mapy 1 obrębu 0124 Ptakowice, obejmującej tereny mieszkaniowe B obszaru 0,0164 ha. Na działce, pod adresem: Ptakowice 31, znajduje się budynek, nie ujęty w zapisach księgi wieczystej, zapisany w kartotece budynków pod numerem ewidencyjnym 107 następująco: budynek mieszkalny, powierzchnia zabudowy 56 m2, 1/0 - kondygnacyjny, murowany, rok zakończenia budowy: 1940; Dla terenu obejmującego opiniowaną nieruchomość gruntową brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, przyjętym Uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, przeznaczenie przedmiotowych gruntów określono jako: ME - tereny mieszkaniowe ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej ze znacznym udziałem zieleni towarzyszącej.
Suma oszacowania wynosi 64 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 490,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu
37 1020 3668 0000 5102 0094 4132
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Nysa , Opolskie

345 375 zł | 1,00 m2

  • cena: 345 375 zł
  • 345 375 za m2
Image things

Kluczbork , Opolskie

184 170 zł | 59,18 m2

  • cena: 184 170 zł
  • 3 112 za m2
Image things

Grodków , Opolskie

65 333 zł | 3 pokoje | 49,41 m2 | 4 piętro

  • cena: 65 333 zł
  • 1 322 za m2