Solec Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 209 250 zł | 109,49 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
31 stycznia 2019 r. o godz. 13:00
w kancelarii mieszczącej się: 85-011 Bydgoszcz, Śniadeckich 22/3, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej: 86-050 Solec Kujawski, ul. Tęczowa, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00189694/6.
Działka o pow. 997 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 109,49 m2 + pow. pomocnicza 8,33 m2 (pom. gosp. kotłownia) w dostatecznym stanie technicznym. Budynek podzielony jest na 2 mieszkania. Budynek jest nieużytkowany z powodu niezakończonej budowy (stan surowy zamknięty z rozprowadzonymi instalacjami i częściowym wykończeniem wewnętrznym). Teren działki całkowicie ogrodzony siatką plecioną. Teren wokół budynku nierówny porośnięty wysokimi trawami i chwastami.
Suma oszacowania wynosi 279 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
38 10205011 0000 9102 0181 0555
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 85-011 Bydgoszcz, Śniadeckich 22/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Licytacja odbywa się publicznie.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).

  • cena: 170 000 zł
  • 192 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

389 250 zł | 162,91 m2

  • cena: 389 250 zł
  • 2 389 za m2
Image things

Szubin , Kujawsko-Pomorskie

201 982 zł | 4 pokoje | 78,58 m2 | 1 piętro

  • cena: 201 982 zł
  • 2 570 za m2