Strzałków, Łódzkie

Obiekt | 120 000 zł |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Stasieńko w upadłości z siedzibą w Wolanowie, ul. Radomska 6, ogłasza pisemny przetarg ofertowy w trybie art. 206 pkt 3 w związku z art. 213 pkt l Prawa upadłościowego na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego:
I. Przedmiotem przetargu są:
- nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Strzałków, gmina Wolanów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1028/5 o powierzchni 0,19 ha, zabudowana budynkiem magazynowym z rampą oraz budowlami infrastruktury technicznej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr RA1P/00031128/2. Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 120.000,00 zł ( sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. 60% ceny oszacowania.
II. Oferty należy składać: Biuro Syndyka, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 2 lok. 13, w terminie do dnia 4 lutego 2019 roku. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać Sygn. akt V GU p 13/16, umieścić dopisek "Oferta kupna nieruchomości Strzałków" oraz dopisek "NIE OTWIERAĆ", a także wskazać dane oferenta.
III. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), oferowaną cenę, aktualny odpis KRS lub ewidencję podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki, zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz jego oszacowaniem, regulaminem, podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpis osób umocowanych do działania w imieniu oferenta będącego osobą prawną na ofercie i oświadczeniach, dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości.
IV. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium na konto:
FHU "GOFAR" Zbigniew Stasieńko , Wolanów, ul. Radomska 6,
NR 19 1240 5703 1111 0010 6857 0636
z zaznaczeniem "wadium na przetarg" do dnia 4 lutego 2019 roku. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, uchyli się od zawarcia umowy.
V. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2 lok. 13.
VI. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza oferty wybranej przez Syndyka i uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości.
VII. Sposób przeprowadzenia przetargu oraz pozostałe jego warunki niewynikające z powyższych postanowień zostały określone w Regulaminie Przetargu.
VIII. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
IX. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie przeglądać można w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2 pok. 13, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: 508 107 634.
X. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego, bez podania przyczyny.
33872686

Image things

Włynice , Łódzkie

64 200 zł | 1,00 m2

  • cena: 64 200 zł
  • 64 200 za m2
Image things

Krośniewice , Łódzkie

27 000 zł | 33,70 m2

  • cena: 27 000 zł
  • 801 za m2
Image things

Łódź , Łódzkie

2 950 000 zł | 1 031,00 m2

  • cena: 2 950 000 zł
  • 2 861 za m2