Jedlińsk, Mazowieckie

Obiekt | 1 278 700 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 278 700 zł
 • Miasto: Jedlińsk
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 1 278 700 zł
 • Ulica: Konopnickiej 55d
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 127 870 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21432X50193747
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-08 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości FHU "GOFAR" Zbigniew Stasieńko w upadłości z siedzibą w Wolanowie, ogłasza pisemny przetarg ofertowy w trybie art. 320 pkt 1 w związku z art. 213 pkt 1 Prawa upadłościowego na sprzedaż całego przedsiębiorstwa.
1. Przedmiotem przetargu jest:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Jedlińsk, ul. Konopnickiej 55 D, gmina Jedlińsk, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 142, 144, i 146 o łącznej powierzchni 24.600 m2, zabudowanej budynkiem garbarni z częścią biurowo-socjalną oraz budowlami infrastruktury technicznej oraz: - środków trwałych ruchomych (maszyn, urządzeń oraz wyposażenia biurowego), - środków transportu.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RA1R/00096501/5. Przedsiębiorstwo objęte jest umową dzierżawy.
Cena minimalna zakupu wynosi - 1.278.700,00 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych), tj. 60% ceny oszacowania.
2. Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1 w terminie do 8 marca 2019 roku (decyduje data nadania). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygn. akt V GUp 13/16, umieścić dopisek "Oferta kupna przedsiębiorstwa FHU "GOFAR" Zbigniew Stasieńko w upadłości z siedzibą w Wolanowie oraz dopisek "NIE OTWIERAĆ", a także wskazywać dane oferenta.
3. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), oferowaną cenę, aktualny odpis KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i spełnia jego warunki, zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży, jego wyceną oraz regulaminem przetargu, podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpis osób umocowanych do działania w imieniu oferenta będącego osobą prawną na ofercie i oświadczeniach, dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, tj. 127.870,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na rachunek masy upadłości.
4. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium na konto; FHU "GOFAR" Zbigniew Stasieńko w upadłości
nr 19 1240 5703 1111 0010 6857 0636 z zaznaczeniem "wadium na przetarg" do dnia 8 marca 2019 roku. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, uchyli się od zawarcia umowy.
5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów w dniu 20 marca 2019 roku o godz. 13.30 w gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1 sala 11.
6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
7. Sposób przeprowadzenia przetargu oraz pozostałe jego warunki niewynikające z powyższych postanowień zostały określone w Regulaminie Przetargu.
8. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
9. Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie przeglądać można w aktach sprawy V GUp 13/16 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, oraz w siedzibie Syndyka w Radomiu, ul. Biznesowa 2, pok. 13, po uprzednim umówieniu się telefonicznie 508 107 634.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Zakroczym , Mazowieckie

104 784 zł | 54,00 m2

 • cena: 104 784 zł
 • 1 940 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

225 000 zł | 2 pokoje | 50,70 m2 | 1 piętro

 • cena: 225 000 zł
 • 4 438 za m2
 • cena: 103 333 zł
 • 103 333 za m2