Marwice, Lubuskie

Dom | 85 500 zł | 123,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Grzegorz Juszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja następującej nieruchomości:

działka nr 99/4 nieruchomość gruntowa o pow. 0,19 ha, zabudowana domem mieszkalnym o pow. zabudowy 123m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zab. 9m2 położonej: Marwice, gmina Widuchowa dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania wynosi 85 500,00zł. Cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania.. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest w kwotach odpowiednio: 11 400,00zł. Rękojmię należy złożyć co najmniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika w gotówce lub w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Kwotę rękojmi można również przekazać na rachunek bankowy komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego pozostają do wglądu w kancelarii komornika czynnej w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00 (w poniedziałki do 17:00)

Image things

Marwice , Lubuskie

735 540 zł | 1,00 m2

  • cena: 735 540 zł
  • 735 540 za m2
Image things

Marwice , Lubuskie

76 000 zł | 123,00 m2

  • cena: 76 000 zł
  • 618 za m2
Image things

Marwice , Lubuskie

97 267 zł | 1,00 m2

  • cena: 97 267 zł
  • 97 267 za m2