Przemyśl, Podkarpackie

Lokal użytkowy | 55 000 zł | 21,33 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 55 000 zł
 • Miasto: Przemyśl
 • Powierzchnia: 21,33 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 579 zł
 • Ulica: Dworskiego 15
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 500 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21401X50121145
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-05 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr U2 położonego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 15,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy nr U2

Powierzchnia użytkowa lokalu: 21,33 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 41/1000 części w działce nr 840 o pow. 0,0844 ha w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00066769/8 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 15/U2.

4. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr U2 położony jest na poziomie piwnic-sutereny w budynku przy ul. Dworskiego 15 z wejściem bezpośrednio od ul. Dworskiego i składa się z dwóch pomieszczeń usługowych oraz wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Brak ogrzewania lokalu. Ściany malowane farbą emulsyjną, posadzka z płytek ceramicznych. Drzwi wejściowe drewniane starego typu. Budynek przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ul. Dworskiego tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku. Z uwagi na fakt, iż budynek przy ul. Dworskiego 15 objęty jest ochroną konserwatorską nie zostało wykonane świadectwo energetyczne dla części budynku obejmującej przedmiotowy lokal.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzony został przetarg usny nieograniczony w dniu 26 września 2018 r. i 28 listopada 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 lutego 2019 r. o godz. 930 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr U1 w budynku przy ul. Dworskiego 15 w kwocie 5 500,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „trzeci przetarg ul. Dworskiego 15/U2”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 lutego 2019 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: [email protected], http://www.przemysl.pl

Image things

Przemyśl , Podkarpackie

103 103 zł | 2 pokoje | 50,10 m2 | 3 piętro

 • cena: 103 103 zł
 • 2 058 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

87 867 zł | 3 pokoje | 57,40 m2

 • cena: 87 867 zł
 • 1 531 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

350 000 zł | 127,20 m2

 • cena: 350 000 zł
 • 2 752 za m2