Biała Podlaska, Lubelskie

Obiekt | 762 085 zł | 270,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 Lutego 2019 r. o godzinie 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VIII odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działki nr: 1545/1 i 1547/1 o ogólnej pow. 104m2 zabudowane piętrowym murowanym budynkiem handlowo-usługowym z poddaszem użytkowym o pow. 270,4 m2 i piwnicą użytkową, położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Janowska 13 A, stanowiącej własność dłużnika:
dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1B/00057682/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.143.127,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 762.084,67 zł.
Rękojmia wynosi kwotę: 114.312,70 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Zastępca Komornik Sądowy

Przemysław Siwek

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

77 031 zł | 2 pokoje | 38,80 m2 | 4 piętro

  • cena: 77 031 zł
  • 1 985 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

1 220 427 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 220 427 zł
  • 1 220 427 za m2