Łomnica-Zdrój, Małopolskie

Dom | 592 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Anna Cieślikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie, Kity 18, 33-370 Muszyna, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Łomnica-Zdrój ,Łomnica-Zdrój, 33-350 Piwniczna-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/00016030/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami: drewnianym mieszkalnym oraz murowanym garażowo-gospodarczym na działce ewidencyjnej 4951/1, drewnianym pensjonatowym i bankietowym oraz murowanym gospodarczym ze stanowiskami parkingowymi na działce ewidencyjnej 4951/2 położonej w Łomnicy-Zdrój, gmina Piwniczna-Zdrój

Suma oszacowania wynosi 790 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 592 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 91 1020 3453 0000 8702 0188 8254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Cieślikowska

Image things

Poręba Wielka , Małopolskie

103 333 zł | 78,00 m2

  • cena: 103 333 zł
  • 1 325 za m2
Image things

Kraków , Dębniki

42 540 zł | 1,00 m2

  • cena: 42 540 zł
  • 42 540 za m2
Image things

Kraków , Dębniki

315 245 zł | Kawalerka | 54,78 m2 | 1 piętro

  • cena: 315 245 zł
  • 5 755 za m2