Margonin, Wielkopolskie

Mieszkanie | 34 386 zł | 43,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2019 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy 25,Próchnowo, 64-830 Margonin, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/00056373/2.
Opis nieruchomości:
Na przedmiot licytacji składa się prawo własności nieruchomości lokalowej o pow. 43,60 m2, położonej w miejscowości Próchnowo 25 m.2, gm. Margonin, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem PO1B/00056373/2 wraz z udziałem wynoszącym 4360/32901 część nieruchomości oznaczonej numerem PO1B/00056372/5, która stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urzadzenia, które nie służą wyłącznie do uzytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 51 579,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 386,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 157,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
22.01.2019 10:00 - 10:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Margonin , Wielkopolskie

313 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 313 000 zł
  • 313 000 za m2