Miejsce Piastowe, Podkarpackie

Obiekt | 1 804 000 zł | 2 774,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 309, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy - -/-,Miejsce Piastowe , 38-430 Miejsce Piastowe, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00118940/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowią działki gruntowe: nr 88/45 o pow. 0,5500 ha, nr 88/46 o pow. 0,4912 ha zabudowane obiektami produkcyjnymi o łącznej pow. użytk.= 2774,40 m2. W hali usytuowanej na terenie działki nr 88/46 wydzielone są pomieszczenia malarni, spawalni, zaplecze sanitarnie i pomieszczenia pomocnicze. W pomieszczeniu malarni zamontowana kabina lakiernicza wraz z suszarnią (pominięte w wycenie). Do północnej ściany szczytowej dostawione są pomieszczenia kompresorowni i rozdzielni elektrycznej. W łączniku i zarazem w przewiązce zlokalizowane jest pomieszczenie biurowe. W drugiej hali produkcyjnej posadowionej na działce gruntowej nr 88/45 mieści się magazyn oraz nieukończona część biurowa. W części biurowej wykonane są ścianki działowe, brak jest częściowo sufitów i drzwi wejściowych do pomieszczeń. W tej hali produkcyjnej przy ścianie szczytowej północnej wykonany jest dok załadunkowy z obniżonym terenem w celu umożliwienia załadunku towarów na samochody ciężarowe.

Suma oszacowania wynosi 2 706 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 804 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 270 600,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Lubenia , Podkarpackie

53 630 zł | 198,00 m2

  • cena: 53 630 zł
  • 271 za m2
Image things

Cmolas , Podkarpackie

99 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 99 333 zł
  • 99 333 za m2
Image things

Dębica , Podkarpackie

55 000 zł | 47,60 m2

  • cena: 55 000 zł
  • 1 155 za m2