Świdnik, Lubelskie

Mieszkanie | 94 350 zł | Kawalerka | 32,90 m2 | 1 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód Marcin Ciesielczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Racławicka 28/18, 21-040 Świdnik, dla którego S.R. Lublin-Wschód prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach SM Świdnik, położonego w Świdniku (21-040) przy ul. Racławickiej 28/18, pow. 32,9m.kw., piętro 1/10, 1 pokój (podzielony na 2 pomieszczenia)+kuchnia+łazienka z WC, balkon;

Suma oszacowania wynosi 125 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 580,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 31203000451110000001718290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Marcin Ciesielczuk

Image things

Hańsk , Lubelskie

384 684 zł | 1,00 m2

  • cena: 384 684 zł
  • 384 684 za m2
Image things

Konopnica , Lubelskie

60 750 zł | 90,50 m2

  • cena: 60 750 zł
  • 671 za m2
Image things

Uchanie , Lubelskie

160 340 zł | 47,00 m2

  • cena: 160 340 zł
  • 3 411 za m2