Białystok, Podlaskie

Mieszkanie | 179 972 zł | 2 pokoje | 51,72 m2

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku


Ewa Dubaniewicz


Kancelaria Komornicza, Branickiego 17E, Białystok, 15-085 Białystok


tel. 857411287 / fax. 857411287 w.22


Sygnatura: Km 1741/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości


lokal mieszkalny


- lokal mieszkalny oznaczony nr 5, położony w Białymstoku przy ul. Piasta 13 o powierzchni 51,72 m2 (pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych) oraz udziałem 5172/381540 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość jest obciążona dożywotnią służebnością osobistą mieszkania, szczegółowo opisaną w dziale III księgi wieczystej o wartości 95.985,00 zł.
,


 położonej  ul.Piasta 13/5, 15-044 Białystok, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00125941/8. Suma oszacowania wynosi 239 963,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 972,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 996,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 83 12405211 1111 0000 4922 9219.  (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika w dniu pracującym poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyEwa DubaniewiczImage things

Białystok , Przydworcowe

219 558 zł | 2 pokoje | 64,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 219 558 zł
  • 3 393 za m2
Image things

Białystok , Wygoda

460 087 zł | 78,00 m2

  • cena: 460 087 zł
  • 5 899 za m2
Image things

Białystok , Przydworcowe

486 990 zł | 168,00 m2

  • cena: 486 990 zł
  • 2 899 za m2