Kalinówka, Lubelskie

Dom | 1 254 375 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Jacek Kania


Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3, Świdnik, 21-040 Świdnik


tel. 81-728-41-61 / fax. 81-728-41-61


Sygnatura: Km 442/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jacek Kania na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2019 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XVI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Kalinówka 15,cena nabycia + 23% VAT, 20-388 Głusk, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00280411/8.


Suma oszacowania wynosi 1 672 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 254 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 167 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA z/s w Warszawie Oddział 1 w Lublinie 33-1020-3147-0000-8102-0096-1359.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jacek KaniaImage things

Lublin , Lubelskie

16 500 zł | 13,51 m2

  • cena: 16 500 zł
  • 1 221 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

795 000 zł | 374,00 m2

  • cena: 795 000 zł
  • 2 126 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

204 002 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 002 zł
  • 204 002 za m2