Krosno, Podkarpackie

Mieszkanie | 84 150 zł | 2 pokoje | 34,62 m2 | Parter

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie


Marcin Marczak


Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno


tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618


Sygnatura: Km 925/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Staszica 15/62, 38-400 Krosno, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00032881/5.
Opis nieruchomości:
lokalu mieszkalnego położonego: 38-400 Krosno, ul. Staszica 15/62, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32881 [NKW: KS1K/00032881/5] wraz z udziałem 1/75 cz. w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 2076 o pow. 850 m2 i w częściach wspólnych budynku KS1K/00032880/8

Lokal nr 62 o pow. użytkowej 34,62 m2 położony jest na parterze, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, i łazienki


Suma oszacowania wynosi 112 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 220,00 zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Marcin MarczakImage things

Krosno , Podkarpackie

125 400 zł | 59,20 m2

  • cena: 125 400 zł
  • 2 118 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

274 667 zł | 150,13 m2

  • cena: 274 667 zł
  • 1 830 za m2