Lipno, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 87 750 zł | 71,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie Anna Grzywińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lutego 2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie mającego siedzibę przy ul. J. Piłsudskiego 15/17 w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 87-600 Lipno, Wichowo, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1L/00036495/3.

Na działkach gruntu nr: dz. 264/9 i 264/10 o łącznej pow.0,0596 ha zlokalizowany jest budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej oraz budynek gospodarczy.

Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym, z poddaszem mieszkalnym oraz przybudowaną werandą. Powierzchnia użytkowa stanowi ca 71 mkw, pow. zabudowy ca 60mkw.

Suma oszacowania wynosi 117.000 zł, cena wywołania to 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87.750 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
PKO BP S.A. 62 10 205 - pokaż numer telefonu - 0 1102 0104 0310 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową małżeńską - pouczam o obowiązku wynikającym z treści art. 37 § 1 krip oraz art. 977 kpc.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.11:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie
Anna Grzywińska Kancelaria Komornicza
ul. Józefa Piłsudskiego 26A/7 (wejście od osiedla Reymonta), 87-600 Lipno
tel. 54 233 83 69

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

220 000 zł | 2 pokoje | 52,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 220 000 zł
  • 4 215 za m2
Image things

Laskowice , Kujawsko-Pomorskie

34 000 zł | 2 pokoje | 44,00 m2

  • cena: 34 000 zł
  • 773 za m2
Image things

Laskowice , Kujawsko-Pomorskie

18 000 zł | 27,50 m2

  • cena: 18 000 zł
  • 655 za m2