Krzemienica, Podkarpackie

Obiekt | 323 828 zł | 256,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria Komornicza w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.02.2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 203 Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienica, gmina Czarna, oznaczonej jako działka nr ewid. 839/1 o pow. 0,1943 ha, zabudowana budynkiem komercyjnym o pow. użytk. 256,70 m.kw., stanowiącej własność dłużników. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1A/00058993/2 prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 431 771,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 323 828,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Km 1129/18).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Wróbel

Image things

Krosno , Podkarpackie

274 667 zł | 150,13 m2

  • cena: 274 667 zł
  • 1 830 za m2
Image things

Mielec , Lotników

1 715 237 zł | 689,21 m2

  • cena: 1 715 237 zł
  • 2 489 za m2
Image things

Glinik Średni , Podkarpackie

41 798 zł | 41,65 m2

  • cena: 41 798 zł
  • 1 004 za m2