Łańcut, Podkarpackie

Obiekt | 473 981 zł | 246,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria Komornicza w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.02.2019 r. o godz. 13.00 w sali nr 203 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Łańcut, przy ul. Lisa Kuli 2, oznaczonej jako działka nr ewid. 5923 o powierzchni 0,0632 ha, zabudowanej budynkiem komercyjnym o pow. użytk. 246,40 m. kw., stanowiącej własność dłużnika Spółdzielnia Socjalna TESLA. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr RZ1A/00029054/6 prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 710 972,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 473 981,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 71.097,20 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Km 1046/18).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Image things

Łańcut , Podkarpackie

248 667 zł | 170,00 m2

  • cena: 248 667 zł
  • 1 463 za m2
Image things

Łańcut , Podkarpackie

180 760 zł | 3 pokoje | 98,80 m2 | Parter

  • cena: 180 760 zł
  • 1 830 za m2